Bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt i forbindelse med Korona-pandemien

Har du bortfall i marked og derav fallende omsetning som følge av Korona-pandemien? Planlegger du å snu deg for å finne nye marked, videreutvikle eller lansere nye produkter og tjenester? Driver du innenfor nye næringer basert på landbrukets ressurser kan Innovasjon Norge gi deg tilskudd til bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt.


Ordningen inkluderer også forprosjekt.


Hvem kan søke?

Utviklingsprogrammets målgrupper, som er:

  • Primærprodusenter i landbruket, ferskvanns-/innlandsfiske- og næringsmiddelbedrifter som utvikler, foredler og selger kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer

  • Reiselivsbedrifter som ønsker å utvikle tilbud med utgangspunkt i landbruket ressurser, herunder mat, overnatting, servering, natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser, høstbart vilt og øvrige utmarksressurser

  • Inn på tunet-tilbydere innenfor Matmerks godkjenningsordning

Hva kan Innovasjon Norge finansiere?

Eksempler på kostnader som kan dekkes:

  • Forretningsutvikling

  • Utvikling av eksisterende og/eller nye produkt/tjenester, herunder designprosjekter og/eller samarbeid med pilotkunder

  • Utviklingsaktiviteter som sikrer at produktet/tjenesten har best mulig forutsetninger for salg i markedet, som f.eks. markedsundersøkelser

  • Kompetanseheving

  • For investerings- og utviklingsprosjekt kan støtte til mindre investeringer i utstyr, maskiner og inventar gis når de er nødvendige for å realisere utviklingsaktivitetene

Hovedprosjektstøtte

For bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt kan det gis:

  • Inntil 75 % tilskudd av godkjente kostnader i utviklingsprosjekter

  • Inntil 50 % tilskudd i investeringsprosjekter, unntaksvis inntil 75%

Forprosjektstøtte

Formålet med et forprosjekt er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt.


Forprosjekt kan støttes med beløp inntil 150 000 kr og inntil 100% av godkjent kostnadsgrunnlag. Kostnadsgrunnlaget kan omfatte dokumenterbare interne og eksterne kostnader.


Ta kontakt med en av våre rådgivere for hjelp med søkeprosessen


For mer informasjon om støtte og vilkår gå inn på Innovasjon Norges hjemmeside