Kompensasjonsordning til næringslivet

Staten innfører en kompensasjonsordning til næringslivet som er rammet av virusutbruddet.

Dette er for dekning av andel faste kostnader. Med dette må bedrifter ha 30% omsetningsfall i forhold til samme periode året før og for mars 20 %.

Det er mulig å søke fra 17. april. Bedriften søker til Skatteetaten som administrer ordningen.

Størrelse på kompensasjon er avhengig av omsetning i samme periode som året før.

Større kompensasjon til bedrifter som fikk virksomhetsforbud:

· Eks. klinikk fysioterapeut kan få 90 % av kostnader dekt.

· Eks. catering kan få 80 % av kostnader dekt – 10.000 kr.

· Eks. hotell kan få inntil 80 % av kostnader dekt – 10.000 kr.

Ordningen skal gi næringslivet nødhjelp og kontanter til å dekke andel av faste kostnader og er basert på egen innrapportering. Ha derfor regnskapstall klar som grunnlag til å søke.

 

Kategori: Annet


På en pressekonferanse 2. april har finansminister Jan Tore Sanner presentert forslaget til kompensasjonsordning som regjeringen i samarbeid med Virke, Finans Norge, NHO, LO og SMB Norge har kommet fram til.

Finansministeren presiserte at dette er et forslag, som først må godkjennes av Stortinget og ESA, og at den tekniske løsningen og forskrifter må på plass før selskap kan søke. Målet er å få på plass en løsning 17. april.

Dette er noen av hovedtrekkene i forslaget:

Formålet er å hjelpe normalt, sunne og levedyktige foretak som nå sliter på grunn av virusutbruddet med å dekke uunngåelige faste kostnader, for å unngå unødvendige konkurser og tap av arbeidsplasser.


Kostnader nevnt som eksempler:

 • Lokaler (husleie)

 • Lys og varme

 • Vann og avløp

 • Forsikring

 • Leie av utstyr og transportmidler

 • Rentekostnader minus renteinntekter

 • Regnskapshonorar

 • Ev. andre uunngåelige kostnader

Rammer for utbetaling:

 • Omsetningsfall på minst 30 % sammenlignet med samme måned året før (20 % i mars)

 • Beregnet kompensajon under kr 5 000 per måned per juridisk person blir ikke utbetalt

 • Maksimal utbetaling per måned er 30 millioner per foretak. Kan bli høyere for store konsern.

Formel for beregning av kompensasjon - todelt ordning:

 • Bedrifter som er pålagt å stenge: Omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90 %

 • Andre bedrifter: Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader - 10 000 kr) x 80 %

Ordningen vil gjelde de fleste næringer og alle organisasjonsordninger, med noen unntak:

 • Finansnæringen

 • Strøm og vann/Olje og gass

 • Selskaper som er under andre støtteordninger/private barnehager/flyselskaper

 • Foretak uten ansatte og foretak under konkursbehandling

Bedriften legger selv inn omsetningstall og faste kostnader i en portal, hvor tallene blir kryssjekket mot ulike registre. Dersom søknaden passerer automatisk kontroll, blir pengene automatisk utbetalt. Ved store avvik i automatisk kontroll blir det avslag og manuell behandling av søknaden.

Det vil være en etterkontroll, med bekreftelse fra regnskapsfører/revisor. Skatteetaten har ansvaret for etterkontroll. Det vil være straffansvar for uriktige opplysninger og krav om tilbakebetaling.

Med vennlig hilsen Sticos


Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-kompensasjonsordning-til-bedrifter-torsdag-2.-april/id2696268/


Copyright © Sticos AS, telefon 73 56 00 00, http://www.sticos.no , e-post: support@sticos.no

Kopiering eller mangfoldiggjøring forbudt uten skriftlig tillatelse