Tilsagn om ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunale næringsfond 2020

Orkland kommune har blitt tildelt 1,8 millioner kroner fra fylkesutvalget til vårt kommunale næringsfond. Midlene er gitt på bakgrunn av korona situasjonen og er nok et økonomisk tiltak for å stimulere det lokale næringsliv. Mange næringer har vært og er fortsatt rammet av Covid 19. Midlene skal gå til utsatte næringer for å stimulere til aktivitet og at vi fortsatt har et aktivt næringsliv etter Covid 19.


Kort søknadsfrist i sommer for å gjennomføre aktiviteter!

Orkland kommune har i første omgang valgt å prioritere aktiviteter som skal gjennomføres nå i sommer. Det vil si enten planlagte arrangement eller aktiviteter som det lokale næringsliv kunne tenkt å gjennomføre i sommer dersom en får økonomisk støtte fra næringsfondet. Vi vil sette en kort frist for søknadsbehandlingen på aktiviteter som skal skapes i sommer. Fristen blir frem til 15 juli med å søke om aktivitetsmidler. Vi håper at dette vil medføre til økt aktivitet i Orkland nå i sommer.


Lengre søknadsfrist etter sommeren! Det vil være fullt mulig å søke om støtte frem til slutten av september for øvrige næringer som ikke søker om støtte for aktiviteter nå i sommer. Hensikten med å kategorisere søknader i to er å ivareta støtte for næringslivet som vil gjennomføre aktiviteter i sommer og at resterende næringsliv har bedre tid til å søke om støtte etter ferien.

Hvem kan søke om støtte? Tildelingskriteriene er satt av kommunal og moderninseringsdepartementet. Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.


Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører som tilrettelegger for og /eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges. Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader.

Kommunestyret i Orkland har bedt rådmann sikre at fordelte midler blir søkbar og søknader behandlet raskest mulig. Midlene bes prioritert reiseliv, reiselivssatsinger, salg og markedsføring av destinasjoner og lokal mat og kulturprodukter. Bedrifter med lærlinger skal prioriteres.


Hvordan søke støtte?

En forutsetning for å søke om støtte er at en må søke til Orkland kommune via hjemmesiden til https://www.regionalforvaltning.no/Startside/VelkommenStotteordning.aspx? (www.regionalforvaltning.no). Det er kun her en kan søke om midler fra næringsfond. Alle kommunene som har fått tildelt penger fra fylkesutvalget må benytte seg av denne løsningen. Hensikten er å ha en samlet oversikt over alle søknader i Trøndelag og utbetalinger. Støtteordningen heter: Tiltakspakke 3 - Orkland kommune. Det vil også bli lagt ut informasjon på kommunens hjemmeside og via Orkladal næringsforening, samt Næringshagen i Orkdalsregionen.Vurdering av søknader

Allerede i sommer vil søknader som omhandler aktiviteter bli behandlet. Selv om det er ferie tid for mange er det viktig at vi er handlingsdyktige og prioriterer aktiviteter i sommer. Vi er en næringskommune og liker å profilere oss som næringskommune nummer 1. Da må vi også agere deretter. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Lenke til midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437

Rådmann, næringssjef, daglig leder i ONF ved Ståle Vaag og daglig leder Berit Arntsen i Næringshagen vil delta i behandlingen av søknadene. Det er viktig at behandlingen av søknadene er godt og bredt forankret hos det lokale næringsliv. Vi håper og tror at mange vil søke om aktivitetsmidler og at det kan bidra til økt aktivitet i Orkland allerede nå i sommer.