top of page

Mange muligheter innen bærekraft og sirkulærøkonomi

Norge har forpliktet seg til Parisavtalen og EU har laget en omfattende og gjennomgripende plan for en ny grønn giv (Green Deal). Norsk næringsliv er i gang med den største omstillingen på mange tiår.

Den gode nyheten er at den representerer et vell av nye forretningsmuligheter.

Trøndelag fylke, som har fått et økt ansvar for næringsutvikling i vår region, har en offensiv holdning til omstillingen vi står foran. I fylkets strategi for innovasjon og verdiskaping står det at vårt potensiale for utvikling ligger i samarbeid, nye forretningsmodeller og teknologi. Slik kan vi utnytte ressurser lengst og best mulig, som er grunnideen bak begrepet sirkulærøkonomi. I vår region har vi store muligheter for å utnytte naturressurser enda bedre og på nye måter. Det samme gjelder eksisterende produkter, som kan gjenbrukes, resirkuleres, deles eller bearbeides til et annet produkt. Næringshagen i Orkdalsregionen samarbeider tett med fylkeskommunen (og alle andre deler av det offentlige støtteapparatet) og kan gi deg god hjelp, for eksempel med finansieringsmuligheter, hvis du ønsker å sette i gang med et utviklingsprosjekt innen bærekraft og sirkularitet.


Mange bedrifter i regionen har allerede startet på sin «reise» til en mer bærekraftig drift og/eller nye bærekraftige produkter eller tjenester. Disse har ofte organisert seg i ulike typer grupperinger, nettverk og klynger for å utnytte hverandres kompetanse, ideer og ressurser på en måte som kommer alle til nytte. Vi i Næringshagen i Orkdalsregionen fungerer ofte som fasilitator, koordinator og pådriver for disse initiativene. Noen eksempler på disse er Tregruppen, en treindustriklynge i Meldal, Thamsklyngen, en klynge dedikert til sirkulærøkonomiske forretningsmuligheter, og Hitra Industripark og Kysthavn, som legger til rette for sirkulær deling av ressurser og mer bærekraftig ferdsel og transport på sjø. Alle har det fellestrekket at de gjennom samarbeid med hverandre, næringshagen og det offentlige finner flere muligheter og samler flere ressurser og mer kompetanse for å kunne utnytte de mulighetene som det grønne skiftet gir.


Andre virksomheter gjennomfører tiltak og endringer på egen hånd, og lykkes med det. Noen ganger deltar næringshagen i disse tiltakene, andre ganger er vi en støttende «heiagjeng». I begge tilfeller kan vi formidle kontakt med mange av disse virksomhetene. De har allerede langt på vei lyktes, og for de som står i startgropen og trenger inspirasjon, know-how og erfaringer rundt denne typen endringsprosesser, vil de kunne gi mange svar.


I en bærekraftig og sirkulær økonomi, der målet er å holde materialer i bruk så lenge som mulig, og kaste minst mulig, vil samfunnet trenge nye eller andre markedsplasser for å kjøpe og selge de eksisterende materialene eller produktene. Tilgjengelighet, pris, logistikk, mm., må markedsføres og kjøp og salg avtales på andre måter mellom nye aktører. Store deler av eldre bygg blir gjenbrukt enten i det nye bygget eller andre steder i stedet for å kastes på dynga, og avfall etter matproduksjon finnes knapt lenger – alt er restråstoff til nytte for andre. Men når vi bruker ting lengre, og på andre måter vil også rettigheter og forpliktelser når det gjelder kvalitet, bruksområder, og pålitelighet måtte vurderes på nye måter. Næringshagen i Orkdalsregionen deltar i ulike forum og nettverk, for eksempel Skift (Næringslivets Klimaledere), UN Global Compact (FNs globale initiativ for et bærekraftig næringsliv) og Baltic Industrial Symbiosis (BIS; et forskningsprosjekt koordinert av Trøndelag fylkeskommune), der vi deltar i utviklingen av forslag til plattformer, rammeverk og strukturer for slike nye markedsplasser.


For å kunne bidra til økt bærekraft og en mer sirkulær økonomi må vi i næringshagenettverket i Norge også ha en konstruktiv og produktiv dialog med fylker og kommuner. Fylkene har på ulike måter oppgaver med å bidra til økt bærekraftig verdiskaping, og kommunene legger til rette blant annet i form av areal- og samfunnsplaner. Dette er viktige premisser på flere måter for bedrifter som både er etablert, eller har planer om å etablere seg, på ulike lokaliteter i regionen. Næringshagen i Orkdalsregionen har gode relasjoner til, og en løpende dialog med både fylkeskommunen, og de kommunene som er relevante for vårt mandat. Hvis din virksomhet har problemstillinger knyttet til kommunale prioriteringer og planer, eller fylkeskommunale tiltak og strategier knyttet til bærekraft og sirkularitet kan vi være en samarbeidspartner og hjelpende hånd.


En siste helt sentral komponent for en mer bærekraftig og sirkulær retning for bedrifter, som vi ikke har nevnt her, er forskning og utvikling, eller kort FoU. HER (link FoU-artikkel) har vi skrevet mer om hva næringshagen kan bidra med for din bedrift for at dere kan nyttiggjøre dere FoU.


Ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere så kan vi hjelpe deg på veien.

Commentaires


bottom of page