Starten av Thams Innovasjon

Etter flere år med planlegging har Næringshagen i Orkdalsregionen blitt til Thams Innovasjon AS.


Gjennom å styrke selskapet har vi nå muligheter til i enda større grad enn før å legge til rette for nyetableringer og innovasjonsprosjekter. Dette gjøres gjennom å samle regional kompetanse og relevante ressurser i et Innovasjonssenter. Møteplasser og samarbeid gir større muligheter for gode utviklingsprosjekter. Det viktigste arbeidet vi har foran oss nå, er å finne gode løsninger for bedriftenes fremtidige utfordringer og krav. Vi vil spesielt fokusere på å skape muligheter for utvikling og vekst innen det grønne skiftet, sier daglig leder Berit Arntsen i Thams Innovasjon AS.

I samarbeid med Salvesen & Thams Eiendom er Thams Innovasjon AS i full gang med å ferdigstille lokaler som blir til innovasjonssenteret «Kuben». Thams Innovasjon AS flytter inn i nyrestaurerte lokaler i Grønørveien 19, Orkanger i starten på 2022 og Innovasjonssenteret kan tas i bruk i løpet av våren 2022. Kuben ligger godt plassert som en portal inn mot industriområdet på Grønøra, og skal være det naturlige møtepunkt for vekst, innovasjon og nyskaping for hele regionens næringsliv.


«Kuben» skal tilby møteplasser, prosjektrom, utviklingslaboratorium, godt utstyrte tekniske møterom, korttidsarbeidsplasser etc. Det vil også tilbys arbeidsstasjoner for gründere som skal utvikle fremtidens bedrifter og for studenter som jobber med prosjektoppgaver, bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med våre lokale bedrifter. Regionen har mye å være stolt av. Det er en næringsvennlig region med gode boforhold og mange spennende bedrifter som kan knytte til seg fremtidige medarbeidere fra ulike universitetsmiljø og fagskoler ved å gjøre prosjektoppgaver tilgjengelig for studentene.


Selskapet har i løpet av høsten gjennomført en emisjon på 5 mill kr for å styrke egenkapitalen. Dette gir muligheter til raskt å få på plass nye ressurser og ruste opp lokaler. Selskapet har fått nytt styre hvor Bjørn Wiggen i Salvesen & Thams er valgt til ny styreleder.


Vi har hatt veldig gode resultater av etableringen av Thamsklyngen og av kompetansehevningen som har skjedd i Næringshagen i de siste årene, sier styreleder Bjørn Wiggen. – Med etableringen av Thams Innovasjon ønsker vi å utvikle den regionale satsningen på nyskaping , innovasjon og produktutvikling til neste nivå. Det gjør vi ved å tilby møtesteder, tilrettelagte arbeidsplasser, støtte til å skaffe midler for utviklingen og bistand til å realisere ideene til konkrete lanseringer og etableringer.


Næringshageprogrammet – som Næringshagen har vært operatør av i snart 10 år - videreføres i en ny 10 års periode. Thams Innovasjon AS skal fortsatt hjelpe smb-bedrifter i hele regionen med utvikling og vekst samtidig som tilbudet utvides med nye tjenester og produkter.